Progesteron w urazowym uszkodzeniu mózgu

Ograniczeniem wszystkich badań klinicznych, które dotyczą ostrego urazu głowy, jest poleganie na skali Glasgow Coma Scale w celu wstępnego oszacowania neurometrycznego urazu, poleganie na Skali Wyjściowej Glasgow jako podstawowej podłużnej miary powrotu do zdrowia oraz na zróżnicowaną heterogenność traumatycznych zmian w mózgu1. , 2 Badacze neurologicznie reagujących na nagłe przypadki i badacze w badaniu czynnika neuroprotekcyjnego, progesteronu, w ciężkim urazowym uszkodzeniu mózgu (SYNAPSE) (wydanie 25 grudnia) 3,4 podjęli przykładowe próby przezwyciężenia wielu potencjalnych źródeł uprzedzeń, zakłóceń i subiektywność poprzez stosowanie silnych metod i analiz statystycznych. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie znalezienia pierwszej opartej na dowodach interwencji farmakologicznej w przypadku urazowego uszkodzenia mózgu (TBI), ogromną wartość stanowiłoby ustalenie, czy ustalenie braku korzyści z progesteronu w stosunku do placebo byłoby uza sadnione w dodatkowej analizie danych post hoc, w którym uszkodzenie neurologiczne było dezagregowane i stratyfikowane na podstawie patoanatomicznych ustaleń dotyczących badań neuroobrazowania. Ten zestaw danych na dużą skalę może potencjalnie wykorzystywać heterogeniczność poprzez testowanie hipotezy, że urazy mózgu z podobnymi cechami neuroobrazowania (lokalizacja, wieloogniskowość, rozmiar i rodzaj zmiany) mogą mieć wspólne cechy prognostyczne, a zatem wspólne potencjalne odpowiedzi na farmakoterapia.5 Michael S. Xydakis, MD, Col. Geoffrey SF Ling, MD, Ph.D. Continue reading „Progesteron w urazowym uszkodzeniu mózgu”

Leczenie chirurgiczne umiarkowanej niedokrwiennej niedomykalnosci mitralnej

Smith i in. (Wydanie 4 grudnia) informują, że dodanie zastawki mitralnej do pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) nie przyniosło klinicznie znaczącej korzyści. Wyniki te mogą uzasadniać zmiany w ostatnich wytycznych.2.3 Jednakże nie przedstawiono ważnych danych, takich jak miejsce i liczba wcześniejszych zawałów mięśnia sercowego, średnia przerwa między zawałem mięśnia sercowego a operacją, rodzaj migotania przedsionków w punkcie wyjściowym, oraz stosowanie terapii przeciwzakrzepowych. Prawdopodobnie było częstsze stosowanie antykoagulantów w grupie przechodzącej samodzielnie CABG. Niektóre pomiary siły mocowania zaworu, które, jak wykazano, przewidują niekorzystne wyniki dla niewymiarowej plastyki pierścieniowej, nie zostały wykonane, w tym obszar namiotu, odległość między punktem zaczepienia a pierścieniem oraz kąt pomiędzy tylną ulotką a pierścieniem. 4 Ponadto, ponieważ zmierzony końcowy wskaźnik objętości skurczowej lewej komory był mniejszy niż zakładano, skuteczny obszar niedomykalności lewej komory wynoszący 0,2 cm2 lub więcej oznacza ciężką, a nie umiarkowaną, wtórną niedomykalność mitralną. Continue reading „Leczenie chirurgiczne umiarkowanej niedokrwiennej niedomykalnosci mitralnej”

Stezenia bialek wiazacych witaminy D sklasyfikowane za pomoca spektrometrii masowej

Ponad 50% czarnych Amerykanów ma diagnozę niedoboru witaminy D, ale ich niskie stężenia 25-hydroksywitaminy D nie wydają się wiązać większego ryzyka złamań, jak to się dzieje u białych Amerykanów.1,2 Jedno możliwe wyjaśnienie tego różnica jest związana ze stężeniem wolnej i dostępnej biologicznie 25-hydroksywitaminy D. Równania stosowane do oszacowania tych stężeń obejmują ilości albuminy i białka wiążącego witaminę D w osoczu. W jednym z ostatnich badań przeprowadzonych przez Powe i wsp. [3] dotyczących dorosłych dorosłych zamieszkujących społeczność stwierdzono, że stężenia białka wiążącego witaminę D są niższe w przypadku czerni niż w białkach. W związku z tym ilości biodostępnej witaminy D u czarnych i białych były podobne, co potwierdza hipotezę, że czarne mają wystarczającą ilość biodostępnej witaminy D. Dwa główne polimorfizmy w genie kodującym białko wiążące witaminę D powodują powstanie trzech dominu jących haplotypów (Gc1s, Gc1f i Gc2); czarni są bardziej niż białymi nosicielami haplotypu Gc1f. Continue reading „Stezenia bialek wiazacych witaminy D sklasyfikowane za pomoca spektrometrii masowej”

Infekcja i kolonizacja Clostridium difficile

Ważne jest zrozumienie roli leków w zapobieganiu infekcjom szpitalnym Clostridium difficile. Artykuł Loo i in. (3 listopada) 1 stawia dwa pytania. Po pierwsze, twierdzimy, że nie tylko narażenie pacjenta na leki może zwiększać ryzyko, ale także kultura przepisywania szpitala. Szpitale mają schematy przepisywania, które mogą zaostrzyć lub zminimalizować ryzyko infekcji szpitalnych. Zastanawiamy się, czy autorzy byli w stanie ocenić, w jakim stopniu zagregowane wzorce przepisywania antybiotyków mogły przyczynić się do ryzyka zakażenia C. Continue reading „Infekcja i kolonizacja Clostridium difficile”

Transplantacja nerki z pozytywnym wynikiem HIV na HIV

Muller i in. (Wydanie z 12 lutego) informują, że wśród 27 pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), którzy otrzymywali nerki od zmarłych dawców HIV, nefropatia powracająca do HIV rozwinęła się w przeszczepionej nerce u 3 pacjentów, mimo że wiremia była niewykrywalna. Ta obserwacja jest zgodna z naszym ostatnim raportem pokazującym, że przeszczepiona nerka jest rezerwuarem dla HIV typu (HIV-1) .2 Zmiany kłębuszkowe u 3 pacjentów mogą być wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ zaobserwowaliśmy, że aż do 68% pacjentów po przeszczepieniu z zakażeniem HIV-1 ma wirus w komórkach nerki po transplantacji, nawet przy prawidłowych wynikach analizy histologicznej. Ponadto stwierdziliśmy, że obecność wirusa HIV-1 w nerce koreluje z obecnością wirusa HIV-1 w moczu pacjenta. Istotnie, identyfikacja wirusa w moczu jest związana z obecnością wirusa HIV-1 w nerce. Sytuacja jest bardzo istotna dla nosicieli HIV-1-pozytywnych, poniew aż zmiany mogą być związane z wirusem u biorcy, dawcy lub obu. Continue reading „Transplantacja nerki z pozytywnym wynikiem HIV na HIV”

Zrzucanie wirusa Ebola u bezobjawowej kobiety w ciazy

W Afryce Zachodniej trwa największa w historii epidemia Ebola (EVD), z ponad 11 100 zgonami spowodowanymi przez gatunki Zairów (Ebola wirusa Zair) Objawy to gorączka, ból głowy, ból ciała, nudności z wymiotami , biegunka, krwotok i objawy wstrząsu septycznego i niewydolności wielonarządowej. Uważa się, że przekazywanie odbywa się tylko poprzez kontakt z płynami ustrojowymi od pacjentów z objawami.2 Ryc. 1. Ryc. 1. Chronologiczny rozwój objawów życiowych, obciążenia wirusem oraz objawów i objawów u kobiety w ciąży z chorobą zakaźną eboli (EVD). Continue reading „Zrzucanie wirusa Ebola u bezobjawowej kobiety w ciazy”

Oligonukleotyd antysensowny XIX dla zakrzepicy zylnej

Chciałbym przestrzec przed wnioskiem, na podstawie badań Büller i in. (Wydanie 15 stycznia), że obniżenie poziomu czynnika XI zmniejsza ryzyko zakrzepicy bez zwiększania ryzyka krwawienia. Niedobór czynnika XI selektywnie zwiększa ryzyko krwawienia w tkankach o wysokiej aktywności fibrynolitycznej, takich jak po chirurgii stomatologicznej, wycięciu migdałków lub chirurgii prostaty oraz w stanie poporodowym.2.3 Trombina wytwarzana przez wewnętrzną ścieżkę jest głównie odpowiedzialna za aktywację aktywowanej trombiny inhibitor fibrynolizy (TAFI). W przypadku braku czynnika XI, a zatem TAFI, skrzep powstający w tkankach o wysokiej aktywności fibrynolitycznej jest kruchy i mało prawdopodobne, aby zapewnić trwałą hemostazę. [5] Dlatego wyniki uzyskane podczas alloplastyki stawu kolanowego nie podlegają uogólnieniu na te tkanki śluzówki. Anindya Gupta, MD, Ph.D. Continue reading „Oligonukleotyd antysensowny XIX dla zakrzepicy zylnej”

Transthyretin Variant w podeszlym wieku Czarni Amerykanie

W swojej długoterminowej analizie czarnych amerykańskich nosicieli allelu V122I w genie transtyretyny (TTR), Quarta et al. (1 wyd.) potwierdzają zgłoszone częstotliwości nośne2, ale stwierdzają niskie rozpowszechnienie echokardiograficznych cech kardiomiopatii i brak istotnego wpływu na śmiertelność pomimo zwiększonej częstości niewydolności serca. Jednak kardiomiopatia amyloidowa związana z wariantem TTR V122I nieproporcjonalnie dotyka starszych mężczyzn, w ostatecznej analizie uwzględniono 3 i tylko 11 mężczyzn. Trend umieralności u nosicieli w wieku powyżej 80 lat oraz odmienny wskaźnik przerywania mężczyzny sugerują, że u większej i starszej populacji można wykryć znaczne ryzyko śmierci u nosicieli. Włączenie wszystkich uczestników badania do analizy wielokrotnego imputacji może lepiej poradzić sobie z brakiem danych. Wniosek, że mutacja TTR V122I może być bardziej łagodny niż wcześniej sądzono może być przedwczesny i nie powinien zniechęcać klinicystów do identyfikacji nosicieli tego wariantu, którzy mają kardiomiopatię i monitorowania ich pod kątem niewydolności serca i histochemicznych objawów amyloidozy. Continue reading „Transthyretin Variant w podeszlym wieku Czarni Amerykanie”

Lenwatynib w opornym na promieniowanie radioaktywne raku tarczycy

Schlumberger i in. (Wydanie 12 lutego) donoszą, że lenvatinib w porównaniu z placebo wykazał znaczącą poprawę przeżycia wolnego od progresji i odsetka odpowiedzi u pacjentów z opornym na promieniotwórczość promieniotwórczą rakiem tarczycy. Jednak 76% pacjentów miało toksyczne zdarzenia związane z leczeniem w stopniu 3 lub wyższym, a podczas leczenia lenvatinibem obserwowano zwiększoną liczbę zgonów. Co więcej, 6 z 20 zgonów w grupie lenwatynibu wydawało się związanych z leczeniem. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować biomarkery predykcyjne w celu identyfikacji pacjentów, którzy najbardziej skorzystają na leczeniu lenvatinibem. Te markery można znaleźć na poziomie genetycznym 2, chociaż obecność mutacji BRAF lub RAS nie przewidywała korzyści dla lenvatinibu w tym badaniu1. Continue reading „Lenwatynib w opornym na promieniowanie radioaktywne raku tarczycy”

Trwale i pojawiajace sie wyzwania swiadomej zgody

Wskaźniki czytelności i poziomy wykształcenia są niezbędne do zrozumienia standardowych formularzy zgody po wyrażeniu zgody w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech i Szwajcarii. W swoim artykule przeglądowym, Grady (wydanie z 26 lutego) podkreśla lukę między teorią a praktyką w uzyskiwaniu świadomej zgody. Jednak rozmiar tej rozbieżności wydaje się obecnie bardziej istotny niż oczekiwano. Do 2003 r. Czytelność formularzy świadomej zgody, które zostały dostarczone przez instytucjonalne komisje rewizyjne, nie spełniała standardów, zgodnie z formułą Flesch-Kincaid.2,3. Używając tej formuły przeanalizowaliśmy bieżące szablony formularzy świadomej zgody brytyjska krajowa służba zdrowia, jak również komisje etyczne i organizacje patronackie w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. Continue reading „Trwale i pojawiajace sie wyzwania swiadomej zgody”