Progesteron w urazowym uszkodzeniu mózgu

Ograniczeniem wszystkich badań klinicznych, które dotyczą ostrego urazu głowy, jest poleganie na skali Glasgow Coma Scale w celu wstępnego oszacowania neurometrycznego urazu, poleganie na Skali Wyjściowej Glasgow jako podstawowej podłużnej miary powrotu do zdrowia oraz na zróżnicowaną heterogenność traumatycznych zmian w mózgu1. , 2 Badacze neurologicznie reagujących na nagłe przypadki i badacze w badaniu czynnika neuroprotekcyjnego, progesteronu, w ciężkim urazowym uszkodzeniu mózgu (SYNAPSE) (wydanie 25 grudnia) 3,4 podjęli przykładowe próby przezwyciężenia wielu potencjalnych źródeł uprzedzeń, zakłóceń i subiektywność poprzez stosowanie silnych metod i analiz statystycznych. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie znalezienia pierwszej opartej na dowodach interwencji farmakologicznej w przypadku urazowego uszkodzenia mózgu (TBI), ogromną wartość stanowiłoby ustalenie, czy ustalenie braku korzyści z progesteronu w stosunku do placebo byłoby uza sadnione w dodatkowej analizie danych post hoc, w którym uszkodzenie neurologiczne było dezagregowane i stratyfikowane na podstawie patoanatomicznych ustaleń dotyczących badań neuroobrazowania. Ten zestaw danych na dużą skalę może potencjalnie wykorzystywać heterogeniczność poprzez testowanie hipotezy, że urazy mózgu z podobnymi cechami neuroobrazowania (lokalizacja, wieloogniskowość, rozmiar i rodzaj zmiany) mogą mieć wspólne cechy prognostyczne, a zatem wspólne potencjalne odpowiedzi na farmakoterapia.5 Michael S. Xydakis, MD, Col. Geoffrey SF Ling, MD, Ph.D. Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, MD Michał. edu James M. Ecklund, MD Inova Fairfax Medical Campus, Falls Church, VA Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Xydakis MS, Ling GS, Mulligan LP, Olsen CH, Dorlac WC. Epidemiologiczne aspekty traumatycznego uszkodzenia mózgu w ostrych wypadkach bojowych w dużym wojskowym ośrodku medycznym: badanie kohortowe. Ann Neurol 2012; 72: 673-681 Crossref Web of Science Medline 2. Riechers RG II, Ramage A, Brown W, i in. Wiedza lekarza na temat skali śpiączki Glasgow. J Neurotrauma 2005; 22: 1327-1334 Crossref Web of Science Medline 3. Wright DW, Yeatts SD, Silbergleit R, i in. Bardzo wczesne podawanie progesteronu w ostrym urazowym uszkodzeniu mózgu. N Engl J Med 2014; 371: 2457-2466 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 4. Skolnick BE, Maas AI, Narayan RK, i in. Próba kliniczna progesteronu w przypadku ciężkiego urazowego uszkodzenia mózgu. N Engl J Med 2014; 371: 2467-2476 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 5. Saatman KE, Duhaime AC, Bullock R, Maas AI, Valadka A, Manley GT. Klasyfikacja urazowego uszkodzenia mózgu w przypadku terapii celowanych. J Neurotrauma 2008; 25: 719-738 Crossref Web of Science Medline Raporty Skolnick i in. i Wright i in. razem podkreślają potrzebę badań TBI, aby uwa żnie skupić się na mechanizmach molekularnych urazu, a nie na wulgarnych obserwacjach klinicznych i radiologicznych, które uważane są za skorelowane z rokowaniem. TBI obejmuje heterogenne etiologiczne, anatomiczne i molekularne wzorce urazów, które wykazują różne skłonności do powodowania szkodliwego obrzęku mózgu i wtórnego krwotoku.1,2 Bez uważnego rozważenia pojedynczych urazów wyniki prób terapeutycznych pozostają trudne do zinterpretowania. W badaniach przedklinicznych, progesteron zmniejszał traumatyczny obrzęk mózgu, przynajmniej częściowo przez hamowanie stanu zapalnego.3 Jednak obrzęk mózgu jest złożonym fenotypowym punktem końcowym, który jest inicjowany przez różne zniewagi i który nie jest napędzany wyłącznie przez zapalenie. Patologiczny napływ jonów i wody przez komórki śródbłonka jest warunkiem sine qua non wszelkiego obrzęku mózgu.2 Ponadto krwotok wtórny – to znaczy krwotoczny postęp stłucia4 – jest przedostatnią ko nsekwencją dysfunkcji mikrokrążenia w TBI. Ukierunkowanie węzła urazu odpowiedzialnego za oba przypadki może być preferowanym alternatywnym podejściem, biorąc pod uwagę niedawną identyfikację istotnych nowych kandydatów.5 Arjun Khanna, BS Harvard Medical School, Boston, MA J. Marc Simard, MD, Ph.D. University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD Kristopher T. Kahle, MD, Ph.D. Harvard Medical School, Boston, MA tch.harvard.edu Dr Simard donosi o posiadaniu patentu amerykańskiego (7,757,285,574), Nowego nieselektywnego kanału kationów w komórkach nerwowych i metodach leczenia obrzęku mózgu oraz bycia członkiem naukowej rady doradczej i posiadania udziałów w Remedy Pharmaceuticals. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Maas AIR, Stocchetti N, Bullock R. Umiarkowane i ciężkie urazowe uszkodzenie mózgu u dorosłych. Lancet Neurol 2008; 7: 728-741 Crossref Web of Scien [patrz też: stomatologia estetyczna, angiolog, Implanty Stomatologiczne ]

[więcej w: lipobase cena, aminodral, powidon ]