Stezenia bialek wiazacych witaminy D sklasyfikowane za pomoca spektrometrii masowej

Ponad 50% czarnych Amerykanów ma diagnozę niedoboru witaminy D, ale ich niskie stężenia 25-hydroksywitaminy D nie wydają się wiązać większego ryzyka złamań, jak to się dzieje u białych Amerykanów.1,2 Jedno możliwe wyjaśnienie tego różnica jest związana ze stężeniem wolnej i dostępnej biologicznie 25-hydroksywitaminy D. Równania stosowane do oszacowania tych stężeń obejmują ilości albuminy i białka wiążącego witaminę D w osoczu. W jednym z ostatnich badań przeprowadzonych przez Powe i wsp. [3] dotyczących dorosłych dorosłych zamieszkujących społeczność stwierdzono, że stężenia białka wiążącego witaminę D są niższe w przypadku czerni niż w białkach. W związku z tym ilości biodostępnej witaminy D u czarnych i białych były podobne, co potwierdza hipotezę, że czarne mają wystarczającą ilość biodostępnej witaminy D. Dwa główne polimorfizmy w genie kodującym białko wiążące witaminę D powodują powstanie trzech dominu jących haplotypów (Gc1s, Gc1f i Gc2); czarni są bardziej niż białymi nosicielami haplotypu Gc1f. 3 Średnie swoiste dla genotypu stężenie białka wiążącego witaminę D określone przez monoklonalny test immunologiczny typu sandwich (R & D Systems) stosowany przez Powe et al. były zupełnie inne od wcześniej obserwowanych, gdy zmierzono je za pomocą poliklonalnego nefelometrycznego testu immunologicznego. Wydawało się, że jedno z przeciwciał monoklonalnych w monoklonalnym teście immunologicznym typu sandwich rozpoznaje epitop w pobliżu polimorficznego regionu białka i ma różne powinowactwa do różnych haplotypów tego białka. białko wiążące witaminę D, problem, który wpływałby na wyniki testu. Przeciwnie, przeciwciało poliklonalne miałoby wiele epitopów, z którymi mógłby wchodzić w interakcje. Opracowaliśmy alternatywną metodę oznaczania ilościowego – chromatografię cieczową – tandemowy spektrometr masowy. Próba proteolityczni e rozszczepia białka osocza na peptydy, które mogą być specyficznie wykrywane i określane ilościowo. Peptydy wspólne dla wszystkich izoform białka wiążącego witaminę D są surogatami dla stężenia białka w próbce. Kalibratory są wytwarzane z ludzkiej surowicy.5 Współczynnik zmienności jest mniejszy niż 12%. Tabela 1. Tabela 1. Średnie stężenia w surowicy białka wiążącego witaminę D według genotypu i rodzaju testu. Stosując nowy test i monoklonalny test immunologiczny, przeanalizowaliśmy próbki od 187 uprzednio genotypowanych uczestników badania ryzyka miażdżycy w społecznościach. Tabela pokazuje średnie stężenia białka wiążącego witaminę D według genotypu dla trzech testów. Po stratyfikacji (i uszeregowaniu) według genotypu stężenia określone metodą chromatografii cieczowej – tandemowa spektrometria masowa były podobne do otrzymanych z poliklonalnym testem immunologicznym, podczas gdy test monoklonalny generował bardzo różne w yniki. Konkretnie, stężenia ujawnione w teście monoklonalnym były znacznie niższe, gdy Gc1f był obecny. Chociaż te odkrycia nie dostarczają ostatecznych dowodów na to, że test monoklonalny zależy od obecnych izoform, silnie potwierdzają hipotezę, że na ten test mają wpływ polimorfizmy w genie kodującym białko wiążące witaminę D. Ponieważ Gc1f częściej występuje wśród czarnych niż wśród białych, nie jest jasne, czy poziomy białka wiążącego witaminę D różnią się w zależności od rasy. Andrew N. Hoofnagle, MD, Ph.D. University of Washington, Seattle, WA washington.edu John H. Eckfeldt, MD, Ph.D. Pamela L. Lutsey, Ph.D. University of Minnesota, Minneapolis, MN Obsługiwane przez granty z National Institutes of Health (DK035816, HL103706 i HL103706-S1) oraz nieopłacane fundusze McKnight Land-Grant Professorship. Badanie ryzyka miażdżycy w społecznościach jest przeprowadzane jako wspólne badanie wspierane przez kontrakty National Hear t, Lung and Blood Institute (HHSN268201100005C, HHSN268201100006C, HHSN268201100007C, HHSN268201100008C, HHSN268201100009C, HHSN268201100010C, HHSN268201100011C i HHSN268201100012C). R & D Systems przekazał zestawy testów immunologicznych używanych do analizy próbek do badań. Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie. Niniejsze pismo zostało opublikowane 23 września 2015 r. O godz. 5 Referencje1. Aloia JF. Afroamerykanie, 25-hydroksywitamina D i osteoporoza: paradoks. Am J Clin Nutr 2008; 88: 545S-50S Web of Science Medline 2. Hannan MT, Litman HJ, Araujo AB, i in. Surowica 25-hydroksywitamina D i gęstość mineralna kości u zróżnicowanej rasowo i etnicznie grupy mężczyzn. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 40-46 Crossref Web of Science Medline 3. Powe CE, Evans MK, Wenger J, i in. Białko wiążące witaminę D i status witaminy D czarnych Amerykanów i białych Amerykanów N Engl J Med 2013; 369: 1 991-2000 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 4. Lauridsen AL, Vestergaard P, Nexo E. Średnie stężenie białka wiążącego witaminę D (globulina Gc) [podobne: urolog, psychologia, leczenie psychoterapeuta ]

[hasła pokrewne: rudzki twitter, dyżury aptek olkusz, diprogenta maść ]