Antybiotykoterapia anty-CD20 dla chloniaków z komórek B

Maloney (wydanie z 24 maja) wymienia kilka mechanizmów, dzięki którym przeciwciała monoklonalne typu CD20 typu I, takie jak rytuksymab i ofatumumab mogą celować i promować zabijanie normalnych i złośliwych komórek B. Jednym z omawianych mechanizmów jest bezpośrednie zabijanie komórek poprzez indukcję apoptozy lub zahamowanie wzrostu i proliferacji. Jednak coraz więcej badań, w tym badań in vitro i modeli mysich, 2-4 przedstawiło przekonujące dowody na to, że przeciwciała te nie sprzyjają bezpośredniemu zabijaniu komórek B, ale wymagają udziału funkcji odpornościowych organizmu. Te funkcje (dwa są cytowane przez Maloney) obejmują cytotoksyczność za pośrednictwem komórek efektorowych, zabijanie za pośrednictwem dopełniacza i fagocytozę. Identyfikacja mechanizmów operacyjnych jest ważna, ponieważ w przypadku dużych obciążeń komórek nowotworowych mechanizmy te zostaną wyczerpane, jak wykazano w kilku raportach klinicznych. 6,6 Powikłanie to m oże znacząco wpłynąć na skuteczność leczenia, a problemu nie da się rozwiązać przez przestrzeganie aktualnych wytycznych leczenia, które wymagają stosowania wysokich dawek przeciwciał. Continue reading „Antybiotykoterapia anty-CD20 dla chloniaków z komórek B”

Leczenie chirurgiczne umiarkowanej niedokrwiennej niedomykalnosci mitralnej

Smith i in. (Wydanie 4 grudnia) informują, że dodanie zastawki mitralnej do pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) nie przyniosło klinicznie znaczącej korzyści. Wyniki te mogą uzasadniać zmiany w ostatnich wytycznych.2.3 Jednakże nie przedstawiono ważnych danych, takich jak miejsce i liczba wcześniejszych zawałów mięśnia sercowego, średnia przerwa między zawałem mięśnia sercowego a operacją, rodzaj migotania przedsionków w punkcie wyjściowym, oraz stosowanie terapii przeciwzakrzepowych. Prawdopodobnie było częstsze stosowanie antykoagulantów w grupie przechodzącej samodzielnie CABG. Niektóre pomiary siły mocowania zaworu, które, jak wykazano, przewidują niekorzystne wyniki dla niewymiarowej plastyki pierścieniowej, nie zostały wykonane, w tym obszar namiotu, odległość między punktem zaczepienia a pierścieniem oraz kąt pomiędzy tylną ulotką a pierścieniem. 4 Ponadto, ponieważ zmierzony końcowy wskaźnik objętości skurczowej lewej komory był mniejszy niż zakładano, skuteczny obszar niedomykalności lewej komory wynoszący 0,2 cm2 lub więcej oznacza ciężką, a nie umiarkowaną, wtórną niedomykalność mitralną. Continue reading „Leczenie chirurgiczne umiarkowanej niedokrwiennej niedomykalnosci mitralnej”

Transplantacja nerki z pozytywnym wynikiem HIV na HIV

Muller i in. (Wydanie z 12 lutego) informują, że wśród 27 pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), którzy otrzymywali nerki od zmarłych dawców HIV, nefropatia powracająca do HIV rozwinęła się w przeszczepionej nerce u 3 pacjentów, mimo że wiremia była niewykrywalna. Ta obserwacja jest zgodna z naszym ostatnim raportem pokazującym, że przeszczepiona nerka jest rezerwuarem dla HIV typu (HIV-1) .2 Zmiany kłębuszkowe u 3 pacjentów mogą być wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ zaobserwowaliśmy, że aż do 68% pacjentów po przeszczepieniu z zakażeniem HIV-1 ma wirus w komórkach nerki po transplantacji, nawet przy prawidłowych wynikach analizy histologicznej. Ponadto stwierdziliśmy, że obecność wirusa HIV-1 w nerce koreluje z obecnością wirusa HIV-1 w moczu pacjenta. Istotnie, identyfikacja wirusa w moczu jest związana z obecnością wirusa HIV-1 w nerce. Sytuacja jest bardzo istotna dla nosicieli HIV-1-pozytywnych, poniew aż zmiany mogą być związane z wirusem u biorcy, dawcy lub obu. Continue reading „Transplantacja nerki z pozytywnym wynikiem HIV na HIV”

Konsumpcja owoców i choroby sercowo-naczyniowe w Chinach

W artykule Du et al. (Wydanie z 7 kwietnia) dotyczące świeżego spożycia owoców i poważnej choroby sercowo-naczyniowej w Chinach, epidemiologiczne odkrycia wzrostu średniego wskaźnika masy ciała (BMI) i obwodu talii wraz ze wzrostem dziennej konsumpcji owoców przypisano ulepszonemu odżywianiu. Chociaż badanie Kaoorie Biobank w Chinach jest prospektywnym badaniem kohortowym, zgłaszane BMI i obwody talii były średnimi wartościami antropometrycznymi mierzonymi w przekrojowy sposób skorygowany o wiek, płeć i region geograficzny, pośród różnych odpowiednich współzmiennych. Taki wniosek jest spekulatywny i może zostać błędnie zinterpretowany przez czytelników w celu odzwierciedlenia trzewnej otyłości ze względu na szkodliwe skutki dużego spożycia fruktozy.2 Mogłoby to być znacznie bardziej pouczające, gdyby naukowcy zmierzyli obwód talii dostosowany do BMI (WCBMI), a następnie monitorowali jego zmiana w kierunku wzdłużnym (?WCBMI w centymetrach na r ok), jak opisano w dwóch poprzednich sprawozdaniach, których autorem jest Du, ponieważ WCBMI jest markerem otyłości brzusznej, a także czułym wskaźnikiem ekspozycji składników odżywczych i predyktorem ryzyka choroby metabolicznej. wykazano związek między spożyciem owoców a zyskami w WCBMI.4 Melvin K. Leow, MD Clinical Nutrition Research Center, Singapur, Singapur Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem. Continue reading „Konsumpcja owoców i choroby sercowo-naczyniowe w Chinach”

Trwałe wyzwanie zaawansowanej infekcji HIV

width=1024Do niedawna postęp w walce z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) był mierzony przede wszystkim pod względem liczby pacjentów, którzy rozpoczęli terapię przeciwretrowirusową (ART). Główne wysiłki zmierzające do zwiększenia dostępu do ART w krajach o niskim i średnim dochodzie, które najbardziej ucierpiały z powodu zakażenia wirusem HIV, rozpoczęły się w 2000 r., Aw ciągu kolejnych 15 lat uniknięto szacunkowo 8 milionów zgonów związanych z HIV. W krajach o dużym nasileniu chorób spadek ten przełożył się na istotny wzrost średniej długości życia.1 Niezależnie od tych korzyści, zmniejszenie liczby zgonów związanych z zakażeniem HIV wydaje się ustępować w ostatnich latach. HIV nadal powoduje ponad milion zgonów rocznie na całym świecie i pozostaje główną przyczyną śmierci i powikłań w Afryce Subsaharyjskiej.1 Kluczowym wyjaśnieniem tej trwałej wysokiej śmiertelności jest to, że pomimo ewolucji w kierunku oferowania leczenia wcześniej w trakcie choroby 2 HIV nadal występuje u znacznej liczby pacjentów z zaawansowaną infekcją (zdefiniowaną przez Światową Organizację Zdrowia [WHO] jako liczba komórek CD4 + poniżej 200 komórek na milimetr sześcienny). Niedawne badanie trendów w 55 krajach wykazało, że ponad jedna trzecia (37%) pacjentów, którzy rozpoczęli ART w 2015 r., Miała już zaawansowane zakażenie HIV.3 Tacy pacjenci są narażeni na wysokie ryzyko śmierci, nawet po rozpoczęciu ART (co może zwiększyć odpowiedź zapalna), a ryzyko wzrasta wraz ze spadkiem liczby CD4 +. 3 Niepokojącym nowym trendem, który obserwowano w krajach z długotrwałymi programami leczenia HIV, jest wzrost liczby pacjentów zgłaszających się do opieki z zaawansowanym zakażeniem HIV po okres przerywania leczenia
Raport dotyczący badania REALITY, opublikowany w tym wydaniu czasopisma, opisuje pakiet profilaktyki, którego celem było zmniejszenie ryzyka zgonu wśród pacjentów, którzy prezentowali zaawansowaną infekcję HIV w czterech krajach afrykańskich: w Ugandzie, Zimbabwe, Malawi i Kenii. Continue reading „Trwałe wyzwanie zaawansowanej infekcji HIV”

Masowe podawanie Iwermektyny w obszarach, gdzie Loa loa jest endemiczna

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny w 2015 r. Została częściowo udostępniona przez odkrywców ivermectin.1 Dotowane tabletki ivermectin były dystrybuowane w Afryce od 1988 r. W ramach programów masowej administracji narkotykowej na rzecz onchocertera lub ślepoty rzecznej (spowodowanej przez Onchocerca volvulus), 2 i od 2000 r. w przypadku filariozy limfatycznej (spowodowanej przez Wuchereria bancrofti) .3 Te wektory pasożyty wektory powodują choroby powodujące kalectwo i stygmatyzację, szczególnie w zubożałych populacjach. Skomplikowane cykle życia tych pasożytów obejmują męskie i żeńskie stadium dorosłego robaka, w którym zapłodnione samice u ludzi uwalniają mikrofilarie, które mogą zostać połknięte przez simulium, czarne muchy ze skóry, w przypadku onchokomeraz lub przez komary z krwi, w przypadku z filariozy limfatycznej. W wektorach mikrofilarie rozwijają się w larwy infekcyjne, które muszą być przekazywane ludziom, aby cykl życia mógł trwać. Continue reading „Masowe podawanie Iwermektyny w obszarach, gdzie Loa loa jest endemiczna”

Rozpoznanie globalnego wpływu infekcji wirusem Zika podczas ciąży AD 2

Monitorowanie dzieci, których matki potwierdziły zakażenie wirusem ZIKV w czasie ciąży, ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia pełnego spektrum niepełnosprawności związanego z wrodzoną infekcją ZIKV oraz planowania opieki medycznej i usług socjalnych potrzebnych rodzinom dotkniętym. Oczywiste jest również, że badania kohort kobiet w ciąży z potwierdzonymi laboratoryjnie, objawowymi zakażeniami ZIKV są niezwykle ważne, ale nie dostarczają informacji na temat szacunkowego 80% ciężarnych kobiet z zakażeniami ZIKV, u których nie stwierdzono żadnych objawów. Zwiększenie liczby przypadków wrodzonych wad wrodzonych związanych z ZIKV jest mało prawdopodobne, aby można je było rozpoznać bez bieżącego i wszechstronnego nadzoru wad wrodzonych, które wychwytują wszystkie dotknięte płody i niemowlęta niezależnie od tego, czy zidentyfikowano matczyną ekspozycję lub zakażenie ZIKV. [8]
Raport Hoen et al. podkreśla poważne zagrożenie zdrowia na świecie dla kobiet w ciąży i ich noworodków, spowodowane wrodzonym zakażeniem wirusem ZIKV, które to zagrożenie zostało uznane z powodu dużego wybuchu ZIKV w obu Amerykach w latach 2016-2017. Istnieją inne znane i pojawiające się zagrożenia dla kobiet w ciąży i niemowląt, w tym potencjalna teratogenność niektórych powiązanych flawiwirusów, które mogą nie być widoczne w przypadku braku systemów nadzoru, które monitorują ciąże, niemowlęta i wady wrodzone oraz w przypadku braku poważnej epidemii choroby powodowane przez te flawiwirusy.10 Podejścia i wnioski wyciągnięte z wybuchu ZIKV w obu Amerykach wskazują na konieczność udoskonalenia i zintegrowania stałych systemów nadzoru nad ciążami, chorobami zakaźnymi i wadami wrodzonymi, aby szybko zająć się kolejnym pojawiającym się zagrożeniem zdrowia dotykającym ciężarne kobiety i dzieci. Continue reading „Rozpoznanie globalnego wpływu infekcji wirusem Zika podczas ciąży AD 2”

TRAF1-C5 jako locus ryzyka dla reumatoidalnego zapalenia stawów – badanie genomewidu ad 5

Panel A pokazuje porównanie rozkładów obserwowanych względem oczekiwanych wartości P generowanych przez analizę warstwową Cochrana-Mantela-Haenszela i skorygowanych o resztkową inflację za pomocą kontroli genomu. Czarne punkty danych reprezentują włączenie SNP z lokusu kompleksu głównego histokompatybilności (MHC); niebieskie punkty danych reprezentują wyłączenie MHC. Najważniejsze SNP inne niż MHC występują w PTPN22 i locus TRAF1-C5. Panel B pokazuje SNP wykreślone zgodnie z lokalizacją chromosomową, z wartościami -log10 P skorygowanymi za pomocą kontroli genomu. Niebieska pozioma linia wskazuje SNPs, które są znaczące na poziomie w genomewide (P = 5 × 10-8). Continue reading „TRAF1-C5 jako locus ryzyka dla reumatoidalnego zapalenia stawów – badanie genomewidu ad 5”

Polimorfizm w regionie promotora CTGF związany ze stwardnieniem rozsianym ad 9

Aby przetestować tę hipotezę dalej, i aby uniknąć wpływów innych przypuszczalnych wariantów sekwencji w zamplifikowanych fragmentach od różnych osobników, podstawiliśmy G w tej pozycji C w macierzystym konstrukcie p-4.5-CTGF-Luc przez ukierunkowaną mutagenezę i zastosowali te dwie konstrukty w testach kotransfekcji z wektorem ekspresyjnym dla Sp3 lub pustym wektorem jako kontrolą. Zgodnie z przewidywaniami, nadekspresja Sp3 spowodowała znaczącą represję konstruktu allelu C, ale nie miała efektu represyjnego na konstrukt G (i czasami wykazywała nieznacznie nasilający efekt) (Figura 2E). Dyskusja
Nasze dane wyraźnie wskazują na związek między polimorfizmem G-945C w CTGF i twardziną układową, która czyni CTGF genem podatności na tę złożoną chorobę. Wydaje się, że ten SNP jest związany ze zdefiniowanymi podgrupami pacjentów w obrębie choroby, co może przyczynić się do typowej heterogeniczności. W szczególności istnieje silne powiązanie między homozygotami G-allelowymi a obecnością specyficznych przeciwciał (anty-topoizomeraza I i anty-mentromere) związanych ze sklerozą układową, a także z pacjentami ze zwłóknieniem płuc, u których genotyp GG stanowi ryzyko, że jest także niezależny od profilu przeciwciała. Continue reading „Polimorfizm w regionie promotora CTGF związany ze stwardnieniem rozsianym ad 9”

Długoterminowe wyniki po powtórnych dawkach kortykosteroidów przedporodowych cd

Wszystkie kobiety uczestniczące w procesie w momencie podjęcia decyzji o przerwie w kwietniu 2003 r. Mogły ukończyć przydzielone im kursy. Szczegóły tej decyzji podano w innym miejscu.10 Ewaluacja dzieci
Kohorcie zakwalifikowanych pacjentów kontaktowano się z personelem badawczym co najmniej co 3 miesiące. Dzieci miały wrócić do oceny, gdy były w wieku 24 do 35 miesięcy, skorygowane o wiek ciążowy po urodzeniu, szczegółową historię medyczną, ocenę kamieni milowych rozwoju, badanie fizykalne i neurologiczne oraz pomiar wyników Psychomotor i Mental Developmental Index z drugiej edycji Bayley Scales of Infant Development. Centralnie wyszkolony i certyfikowany personel naukowy, który nie był świadomy przydzielania leczenia, przeprowadził badania kontrolne za pomocą standardowego protokołu. Continue reading „Długoterminowe wyniki po powtórnych dawkach kortykosteroidów przedporodowych cd”