Glukokortykoidy plus N-acetylocysteina w alkoholowym zapaleniu watroby

Badanie Nguyena-Khaca i wsp. (Wydanie 10 listopada) ze starymi problemami spornymi dotyczącymi stosowania glikokortykosteroidów w alkoholowym zapaleniu wątroby. Spośród 8 referencji cytowanych na poparcie leczenia glikokortykoidami 2 stwierdzili, że terapia nie przynosiła żadnych korzyści.2,3 Ponadto 8 z 13 badań klinicznych opublikowanych po 1971 r. Wykazało, że terapia glukokortykoidem nie przynosi korzyści w porównaniu z placebo, chociaż 5 z nich sugerowało związek ze zmniejszoną śmiertelnością krótkoterminową.
Uzasadnienie leczenia alkoholowego zapalenia wątroby środkami przeciwzapalnymi jest łagodne. Nielogiczne jest hamowanie cytokin zamiast celowania w przypuszczalne patogeny, które je indukują. Continue reading „Glukokortykoidy plus N-acetylocysteina w alkoholowym zapaleniu watroby”

Stezenia bialek wiazacych witaminy D sklasyfikowane za pomoca spektrometrii masowej

Ponad 50% czarnych Amerykanów ma diagnozę niedoboru witaminy D, ale ich niskie stężenia 25-hydroksywitaminy D nie wydają się wiązać większego ryzyka złamań, jak to się dzieje u białych Amerykanów.1,2 Jedno możliwe wyjaśnienie tego różnica jest związana ze stężeniem wolnej i dostępnej biologicznie 25-hydroksywitaminy D. Równania stosowane do oszacowania tych stężeń obejmują ilości albuminy i białka wiążącego witaminę D w osoczu. W jednym z ostatnich badań przeprowadzonych przez Powe i wsp. [3] dotyczących dorosłych dorosłych zamieszkujących społeczność stwierdzono, że stężenia białka wiążącego witaminę D są niższe w przypadku czerni niż w białkach. W związku z tym ilości biodostępnej witaminy D u czarnych i białych były podobne, co potwierdza hipotezę, że czarne mają wystarczającą ilość biodostępnej witaminy D. Dwa główne polimorfizmy w genie kodującym białko wiążące witaminę D powodują powstanie trzech dominu jących haplotypów (Gc1s, Gc1f i Gc2); czarni są bardziej niż białymi nosicielami haplotypu Gc1f. Continue reading „Stezenia bialek wiazacych witaminy D sklasyfikowane za pomoca spektrometrii masowej”

Zrzucanie wirusa Ebola u bezobjawowej kobiety w ciazy

W Afryce Zachodniej trwa największa w historii epidemia Ebola (EVD), z ponad 11 100 zgonami spowodowanymi przez gatunki Zairów (Ebola wirusa Zair) Objawy to gorączka, ból głowy, ból ciała, nudności z wymiotami , biegunka, krwotok i objawy wstrząsu septycznego i niewydolności wielonarządowej. Uważa się, że przekazywanie odbywa się tylko poprzez kontakt z płynami ustrojowymi od pacjentów z objawami.2 Ryc. 1. Ryc. 1. Chronologiczny rozwój objawów życiowych, obciążenia wirusem oraz objawów i objawów u kobiety w ciąży z chorobą zakaźną eboli (EVD). Continue reading „Zrzucanie wirusa Ebola u bezobjawowej kobiety w ciazy”

Wyniki ciazy po operacji bariatrycznej

Johansson i in. (26 lutego) stwierdzono, że ciąże po operacjach bariatrycznych są związane ze zmniejszeniem ryzyka cukrzycy ciążowej i noworodków w wieku rozrodczym w porównaniu z ciążami kontrolnymi u otyłych kobiet. Śmiertelność okołoporodowa była jednak znacznie wyższa niż w ogólnej populacji szwedzkiej (1,7% w porównaniu z 0,4%) .2 Zarówno artykuł, jak i powiązane wydanie 3 nie wspominają o powikłaniach chirurgicznych jako o możliwym przyczynie. Zapalenia jelita cienkiego po operacji pomostowania żołądka mogą prowadzić do ciężkich powikłań matczynych i płodowych.4 W trwającym prospektywnym badaniu kohortowym (www.aurorastudy.org) 9 z 64 pacjentów w ciąży (14%) miało objawy żołądka lub jamy brzusznej, z 5 (8%) wymagające operacji. Jest prawdopodobne, że przyczyniło się to do zwiększenia wskaźnika przedwczesnego porodu i śmiertelności okołoporodowej w kohorcie szwedzkiej. Niestety, Johansson i jego współpracownicy nie zgłasza li się na temat położniczych i operacji podczas ciąży. Continue reading „Wyniki ciazy po operacji bariatrycznej”

Globalne skutki zdrowotne nadwagi i otyłości

width=1024

Badanie Global Burden of Disease (GBD), które jest teraz raportowane w czasopiśmie, stanowi zniechęcające przypomnienie, że globalna epidemia otyłości pogarsza się w większości części świata, a jej konsekwencje dotyczące zarówno zdrowia fizycznego, jak i zdrowia ekonomicznego pozostają złowieszcze.1 Badanie , w którym naukowcy zebrali dane z 195 krajów w celu modelowania trendów dotyczących nadwagi i otyłości oraz związanych z tym zachorowalności i śmiertelności, wykazali, że częstość występowania otyłości wzrosła ponad dwukrotnie od 1980 r. i wynosi obecnie 5% u dzieci i 12% u dorosłych – wyniki, które odzwierciedlają podobne globalne trendy w cukrzycy typu 2. Oprócz możliwego niedawnego plateau w zakresie występowania otyłości w krajach o wysokim dochodzie, rozpowszechnienie wzrosło we wszystkich innych warstwach socjodemograficznych. Po zachęcającej stronie, pomimo tego wzrostu częstości występowania, wpływ wysokiego wskaźnika masy ciała (BMI) na populację osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem wieku i stopnia niepełnosprawności nie urósł, co sugeruje, że osoby otyłe są zdrowsze i żyją dłużej niż w poprzednich dekadach ze względu na lepszą opiekę i zarządzanie czynnikami ryzyka. Niestety, nawet ten sukces przynosi nowe obciążenia, ponieważ połączenie zwiększonej częstości występowania i zmniejszonej śmiertelności prowadzi do dłuższych lat spędzonych z otyłością i więcej czasu na rozwój szkodliwych współistniejących chorób, takich jak cukrzyca typu 2 i przewlekła choroba nerek.
Najbardziej niepokojące jest przybliżone potrojenie otyłości u młodzieży i młodych dorosłych rozwijających się krajów o średnim dochodzie, takich jak Chiny, Brazylia i Indonezja. Continue reading „Globalne skutki zdrowotne nadwagi i otyłości”

Możemy zrobić lepiej – polepszanie wyników w sytuacji kryzysowej AD 2

Niestety, nie zidentyfikowano żadnej korzyści z osocza, ale miano wirusa przeciw Ebola dla rekonwalescencji w osoczu było nieznane (chociaż następnie zgłoszono10), opieka środowiskowa pacjentów ewoluowała, a epidemia zakończyła się, gdy badanie trwało. Nadal nie wiemy, czy te zabiegi działają.8,10 Jednak niezwykle trudne jest przeprowadzanie randomizowanych, kontrolowanych prób w warunkach epidemii. Takie próby są logistycznie złożone, wymagają znacznej ilości czasu na rozpoczęcie prac i podnoszą złożone kwestie etyczne w kontekście szybko rozprzestrzeniającej się, wysoce śmiertelnej choroby. Ale zapewniają one najlepsze dane do leczenia. Próby są szczególnie trudne do zaplanowania i wykonania podczas epidemii, w której zmiana opieki środowiskowej ma potencjalną korzyść w odniesieniu do wyników. Trzy przykłady ilustrują wyzwania. Continue reading „Możemy zrobić lepiej – polepszanie wyników w sytuacji kryzysowej AD 2”

Rozpoznanie globalnego wpływu infekcji wirusem Zika podczas ciąży

W 2016 r. Rozpoznanie związku przyczynowego między zakażeniem wirusem Zika (ZIKV) podczas ciąży a poważnymi wadami wrodzonymi, w tym nieprawidłowościami mózgu i małogłowie, na zawsze zmieniło podejście do zdrowia publicznego tego wirusa1; potencjalne zagrożenie dla ciąży rozciąga się na mieszkańców i podróżnych do prawie 100 krajów i terytoriów, na których istnieje ciągłe ryzyko zakażenia za pomocą ZIKV (https://www.cc.cdc.gov/travel/page/zika-information). Wirus ten długo był endemiczny w wielu krajach w Afryce i Azji, ale doniesienia o chorobie ZIKV w tych warunkach były stosunkowo rzadkie.2 Częstość występowania zakażenia ZIKV w krajach, w których wirus jest endemiczny, jest nieznana, ale badania seroprewalencji sugerują zakres od mniej niż 1% do ponad 50% .2 Obecnie nie ma wystarczających informacji na temat odsetka kobiet w wieku rozrodczym, które są odporne przed ciążą, i odwrotnie, odsetek kobiet w ciąży, które są podatne, a także odsetek kobiet, które są zainfekowane podczas ciąży w tych warunkach, w których wirus jest endemiczny. Jednak ze świadomością teratogenności infekcji ZIKV podczas ciąży, pojawiły się opisy przypadków z krajów z endemiczną transmisją, takich jak Vietnam.3 Ponadto donoszono, że dwoje starszych dzieci w Stanach Zjednoczonych ma fenotyp zgodny z wrodzonym Zika. zespół; ich matki żyły w kraju z endemiczną transmisją ZIKV, miały objawy infekcji ZIKV w pierwszej połowie ciąży i miały laboratoryjne dowody wcześniejszej infekcji ZIKV w próbkach matek uzyskanych wiele lat po ciąży. 4 Gromadzące się dane sugerują, że w obszarach, w których jest ryzykiem zakażenia ZIKV, wirus od wielu lat działa teratogennie na ciąże, ale wpływ ten nie został rozpoznany. Continue reading „Rozpoznanie globalnego wpływu infekcji wirusem Zika podczas ciąży”

Przypadek medyczny do urządzenia ad

Firma Medtronic twierdzi, że biorąc pod uwagę rygor procesu zatwierdzania przez FDA, wszelkie działania na poziomie państwowym, w tym postępowanie sądowe przeciwko firmie, będą stanowić kolejne wymaganie, a zatem będą podlegały wywłaszczaniu na podstawie §360k (a) Poprawek do Urządzeń Medycznych. Firma Medtronic argumentuje w istocie, że przyznanie zgody FDA chroni producenta urządzeń przed państwową odpowiedzialnością za szkody. Kongres długo i ciężko pracował nad reformą FDA w jej misji na rzecz poprawy bezpieczeństwa narkotyków i urządzeń medycznych. Kontrola Kongresu FDA wzbudziła poważne wątpliwości, czy agencja ma autorytet i zasoby niezbędne do wykonywania swojej pracy. Niedawne sprawozdanie z Biura Generalnego Inspektora Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej wzmocniło tę obawę4. Continue reading „Przypadek medyczny do urządzenia ad”

Polimorfizm w regionie promotora CTGF związany ze stwardnieniem rozsianym ad

Charakterystyka kliniczna i serologiczna pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Do badania zakwalifikowano 500 białych pacjentów (426 kobiet i 74 mężczyzn) z twardziną układową, którzy spełnili wstępne kryteria American College of Rheumatology w odniesieniu do choroby, 11 i 500 zdrowych białych niepowiązanych osób kontrolnych. Spośród tych uczestników 200 pacjentów z twardziną układową i 188 osób kontrolnych włączono do początkowej grupy przesiewowej (grupa 1), a 300 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i 312 pacjentów z grupy kontrolnej oceniano w drugiej grupie (grupa 2) (Tabela 1). Wszyscy pacjenci z twardziną układową byli poddawani leczeniu w Royal Free Hospital lub Royal Brompton Hospital w Londynie lub Royal National Hospital for Rheumatic Diseases in Bath, a dostępne były pełne informacje kliniczne i serologiczne. Próbki kontrolne zostały zebrane od zdrowych ochotników z wyżej wymienionych trzech szpitali i nie były powiązane z pacjentami z twardziną układową. Continue reading „Polimorfizm w regionie promotora CTGF związany ze stwardnieniem rozsianym ad”

Polimorfizm w regionie promotora CTGF związany ze stwardnieniem rozsianym ad 8

Gwiazdka oznacza P <0,01 dla różnicy między wpływem pSp3 a pEV na p-4.5C w warunkach podstawowych (współczynnik 0,65). Sztylet oznacza P <0,001 dla różnicy między wpływem pSp3 a pEV na p-4,5C po stymulacji trombiną (współczynnik 0,47). Panel F pokazuje proponowany model interakcji miejsca polimorficznego z proksymalnym promotorem w genie CTGF. Bilans złożonych składników i aktywności transkrypcyjnej – na przykład poprzez acetylację (Ac) i fosforylację (P) – prawdopodobnie zależy od utraty wiązania Sp3 w pozycji -945. Deacetylaza histonów (HDAC) i p300, acetylaza histonowa, mogą tworzyć części tego kompleksu razem z białkiem Sp1, Sp3, SMAD i innymi czynnikami. Continue reading „Polimorfizm w regionie promotora CTGF związany ze stwardnieniem rozsianym ad 8”