Wyniki w wieku 2 lat po wielokrotnych dawkach kortykosteroidów przedporodowych ad

Ciężka noworodkowa choroba płuc (12% w porównaniu z 20%, p <0,001) oraz poważne zachorowalności noworodków (20% w porównaniu z 26%, p = 0,02) .14 Jednak wyniki z dla wagi i obwód głowy był niższy przy urodzeniu w grupie przyjmującej powtórną dawkę, chociaż nie było znaczących różnic w czasie wypisu ze szpitala. Metaanaliza obecnie dostępnych dowodów z randomizowanych, kontrolowanych badań z udziałem kobiet, którym podawano powtarzane dawki kortykosteroidów przedporodowych, wykazała podobnie zmniejszenie ryzyka zespołu niewydolności oddechowej noworodków w porównaniu z tymi otrzymującymi pojedynczy cykl (26% vs. 32%; względne ryzyko, 0,82, 95% przedział ufności [CI], 0,72 do 0,93, cztery próby, 2155 kobiet) .15 Nie jesteśmy świadomi żadnych doniesień z randomizowanych badań klinicznych na temat skutków rozwojowych i zdrowotnych w późniejszym dzieciństwie po ekspozycji na powtarzane dawki kortykosteroidy.
Ocenialiśmy wyniki na 2 lata poprawionego wieku dzieci, które przeżyły, których matki brały udział w badaniu ACTORDS. Naszym celem było ustalenie, czy narażenie na powtarzane dawki kortykosteroidów przedporodowych wpłynęło na wskaźnik przeżycia wolny od poważnej niesprawności neurosensorycznej (spowodowany upośledzeniami takimi jak porażenie mózgowe, ślepota, głuchota lub opóźnienie rozwoju); rozmiar; ogólne zdrowie, w tym zdrowie układu oddechowego; ciśnienie krwi; lub zachowanie.
Metody
Zaprojektuj i ucz się populację
Kwalifikujące się dzieci urodziły się dla kobiet rekrutowanych do badania ACTORDS i zostały wypuszczone z domu. Jak wcześniej informowaliśmy, 14 kobiet kwalifikowało się do badania, jeśli ich położnicy uznali, że są zagrożeni porodem przedwczesnym w czasie poniżej 32 tygodnia ciąży z ciążą pojedynczą, bliźniaczą lub trójcątową i otrzymali początkowy kurs kortykosteroidu 7 lub więcej dni wcześniej. Komisje badawcze i etyczne w 23 współpracujących szpitalach zatwierdziły protokół.
Interwencja
Kobiety, które udzieliły pisemnej świadomej zgody, obejmującej obserwację swoich dzieci przez 2 lata skorygowanego wieku, zostały losowo przydzielone do grupy otrzymującej powtórnie kortykosteroid lub do grupy placebo i otrzymały domięśniowe wstrzyknięcie betametazonu (11,4 mg Celestone Chronodose, Schering- Pług) lub soli fizjologicznej placebo; dawkę powtarzano co tydzień, jeśli kobieta pozostawała zagrożona przedwczesnym porodem przed 32 tygodniem ciąży. Randomizacja została przeprowadzona przez centralną usługę randomizacji telefonicznej z rozwarstwieniem według wieku centralnego, wieku ciążowego i liczby płodów.
Dwuletnia obserwacja
Kontakt z matkami niemowląt wypisanych z domu żywy był utrzymywany w 6, 12 i 18 miesięcy po urodzeniu. Ocalałe dzieci zostały ocenione na 2 lata skorygowanego wieku przez rozwijającego się pediatrę i psychologa, z personelem i rodzinami nieświadomymi przydzielenia grupy do leczenia. Ocena pediatryczna obejmowała pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu głowy i ciśnienia krwi; ocena wzroku i słuchu; i badanie neurologiczne. Pomiary wielkości ciała zostały przekształcone do punktów z (wyniki odchylenia standardowego) specyficznych dla wieku i płci.16 Ciśnienie krwi mierzono zgodnie z miejscową praktyką, a pomiary przekształcano na wartości z określone dla wieku, wzrostu i płci, z nadciśnieniem zdefiniowanym jako skurczowe lub rozkurczowe ciśnienie krwi powyżej 95. percentyla.17 Dzieci były uważane za niewidome, jeśli wzrok w obu oczach był gorszy niż 6/60
[patrz też: ilona guzińska, mozarin ulotka, evra plastry cena ]